سرور اختصاصی ایران

Ded-IR-1

HP G9
ترافیک داخلی نامحدود - ترافیک بین الملل هر ترابایت دانلود 500 هزار تومان

 • 1x2680v4 Cpu
 • 16G DDR4 Ram
 • 900G SAS Hard
 • card 1G Network
Ded-IR-2

HP G9
ترافیک داخلی نامحدود - ترافیک بین الملل هر ترابایت دانلود 500 هزار تومان

 • 2x2680v4 Cpu
 • 32G DDR4 Ram
 • 500G SSD Hard
 • card 1G Network
Ded-IR-3

HP G9
ترافیک داخلی نامحدود - ترافیک بین الملل هر ترابایت دانلود 500 هزار تومان

 • 2x26850v4 Cpu
 • 64G DDR4 Ram
 • 500G SSD + 900G HDD SAS Hard
 • card 1G Network