سرور مجازی گیم سرور

Vps-Game 1
 • 1GB RAM
 • 1core 1000Mhz CPU
 • 30GB SATA OR 20G SSD HDD
 • Unlimited BandWidth
 • 1 Gbit/s PORT
 • 1 IP
 • Asiatech/TIC Datacenter
 • Custom OS
 • 99.99% Uptime
 • چنانچه ترافیکی بابت اتک مصرف شود باید هزینه آن پرداخت شود .
Vps-Game 2
 • 2GB RAM
 • 2core 2000Mhz CPU
 • 50GB SATA OR 30G SSD HDD
 • Unlimited BandWidth
 • 1 Gbit/s PORT
 • 1 IP
 • Asiatech/TIC Datacenter
 • Custom OS
 • 99.99% Uptime
 • چنانچه ترافیکی بابت اتک مصرف شود باید هزینه آن پرداخت شود .
Vps-Game 3
 • 3GB RAM
 • 3core 3000Mhz CPU
 • 70GB SATA OR 40G SSD HDD
 • Unlimited BandWidth
 • 1 Gbit/s PORT
 • 1 IP
 • Asiatech/TIC Datacenter
 • Custom OS
 • 99.99% Uptime
 • چنانچه ترافیکی بابت اتک مصرف شود باید هزینه آن پرداخت شود .
Vps-Game 4
 • 4GB RAM
 • 4core 4000Mhz CPU
 • 100GB SATA OR 50G SSD HDD
 • Unlimited BandWidth
 • 1 Gbit/s PORT
 • 1 IP
 • Asiatech/TIC Datacenter
 • Custom OS
 • 99.99% Uptime
 • چنانچه ترافیکی بابت اتک مصرف شود باید هزینه آن پرداخت شود .